UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica

Doktorski študij

Zbrano dne 21.07.2017 ob 15:31


Število vseh obvestil: 13

1. obvestilo: 21.07.2017 - Urnik knjižnice od 24.7. do vključno 15.8.2017

2. obvestilo: 13.07.2017 - Karierno-osebnostni vprašalnik :VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI

3. obvestilo: 10.07.2017 - Urnik knjižnice od 10.7. do vključno 21.7.2017

4. obvestilo: 31.05.2017 - Objava študijskega koledarja za leto 2017/2018

5. obvestilo: 24.05.2017 - NOVA LOKCAIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE

6. obvestilo: 23.05.2017 - Uredba o sofinanciranju doktorskega študija

7. obvestilo: 02.03.2017 - Prošnja sodelovanje doktorskih študentov pri anketi

8. obvestilo: 10.11.2016 - Slovenščina za tujce

9. obvestilo: 19.10.2016 - NUJNO obvestilo: Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016 Univerza na Primorskem Universita del Litorale

10. obvestilo: 09.06.2016 - Pravice študentov, ki izhajajo iz statusa študenta, in sporočanje podatkov v eVŠ za študijsko leto 2016/2017

11. obvestilo: 19.04.2016 - IZPIS SKLEPA - 16. redne seje Komisije za študijske zadeve 2. in 3. stopnje z dne 13. 04. 2016 - literatura

12. obvestilo: 08.01.2016 - ŠIS

13. obvestilo: 02.11.2015 - Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na PrimorskemUrnik knjižnice od 24.7. do vključno 15.8.2017
Datum: 21.07.2017


V času od 24.7. do vključno 15.8.2017 bo knjižnica zaprta. V kolikor želite vrniti gradivo, ga lahko pustite v tajništvu.
Na vrh


Karierno-osebnostni vprašalnik :VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI
Datum: 13.07.2017


"Pozdravljeni!

Na Kariernem centru UP opravljamo raziskavo in razvijamo vprašalnik osebnosti in sposobnosti, pri čemer nas zanima povezava osebnostnih lastnosti z izbiro študija in kariernih usmeritev. V ta namen smo pripravili spletni vprašalnik, za katerega Vas naprošamo, da ga rešite. Za kakovosten razvoj vprašalnika potrebujemo čim večje število študentov. Reševanje vam ne bo vzelo več kot 15 min.

Povezava do vprašalnika: VPRAŠALNIK OSEBNOSTI IN SPOSOBNOSTI (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCvpp-hbJcF6zJ7kMmpOI2rL5a63suFRnbi0HdE1cBBtSIcA/viewform)

Že v naprej se Vam zahvaljujemo.
 
Ekipa Kariernega centra UP"

Hvala za pomoč,

Lep pozdrav.

Karierni center UP

 


Na vrh


Urnik knjižnice od 10.7. do vključno 21.7.2017
Datum: 10.07.2017


V času od 10.7. do vključno 21.7.2017 bo knjižnica odprta vsak dan med 11h in 14h.
Na vrh


Objava študijskega koledarja za leto 2017/2018
Datum: 31.05.2017


Obveščamo vas, da je na spletni strani fakultete pod zavihkom ŠTUDIJ - INFO ZA ŠTUDENTE objavljen študijski koledar za leto 2017/2018 v katerem so poleg ostalega razvidni tudi datumi podelitev diplom. Za študente, ki so diplomirali v času od 1.marca 2016 do vključno 31. maja 2017,  bo podelitev 20. decembra 2017.
Na vrh


NOVA LOKCAIJA ZA NAVODILA, OBRAZCE IN PRAVILNIKE
Datum: 24.05.2017


Vsa navodila, obrazci in pravilniki, ki so bili prej objavljeni v ŠISu so po novem objavlje v e-učilnici na  https://eucilnica.turistica.si/course/view.php?id=266#section-2  pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci


Na vrh


Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
Datum: 23.05.2017


V Uradnem listu št. 22/17 je objavljena nova Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17).
Na vrh


Prošnja sodelovanje doktorskih študentov pri anketi
Datum: 02.03.2017


Pozdravljeni,

po navodilu prorektorice doc. dr. Sonje Rutar vam posredujem prošnjo za sodelovanje doktorskih študentov pri spletni anketi v okviru projekta Slovenska znanstvena besedila: viri in opis, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. 

S spletno anketo bi želeli od doktorskih študentov vseh javnih slovenskih univerz izvedeti, katera se jim zdijo težavnejša mesta pisanja znanstvenih del v slovenščini. Sodelujoči bodo v anketi označili, katera znanja in veščine že obvladajo, in katera bi radi še nadgradili, ter odgovorili, kako rešujejo morebitne terminološke zadrege. Za izpolnitev ankete bodo potrebovali od 5 do 7 minut. Anketa se nahaja na povezavi: https://www.1ka.si/a/116910

Prosimo, če lahko prošnjo za izpolnitev ankete posredujete doktorskim študentom vaše članice.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Tatjana Mikelič Goja


Na vrh


Slovenščina za tujce
Datum: 10.11.2016


Spoštovani študenti!

Obveščamo vas, da se bo zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik - osnovna raven (A1) izvajal ob petkih od 15.00 do 18.15 v Burji 1 na UP FHŠ, Titov trg 5.
Prvo srečanje bo v petek, 14. 10. 2016.
V priponki je prijavnica, ki jo izpolnite in prinesite na prvo srečanje.
Naslednji semester pa se bo izvajal zunanjeizbirni predmet Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik (A2), ki je obvezen za študij na UP.
K vpisu ste vabljeni samo tisti, ki nimate nobenega potrdila iz znanja slovenščine (vsaj na osnovni stopnji).
Dear students!
We would like to inform you that the elective course Slovenian language as a second / foreign language - basic level (A1) will take place on Fridays from 15:00 to 18:15 in Burja 1, UP FHS, Titov trg 5.
The first meeting will be held on Friday, the 14th of October 2016.
The elective course Slovenian language as a second / foreign language (A2), which is mandatory, will be carried out in the next semester.
In the attachment you can find the application form. Please fill in the form and bring it to the first meeting.
The course is intended only for students who have no certificate of knowledge of Slovene (at least at the primary level).
Lep pozdrav!

Doc. dr. Klara Šumenjak
 
Oddelek za slovenistiko / Dipartimento di slovenistica / Department of Slovenian Studies
Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije /
Universit? del Litorale - Facolt? di studi umanistici /
University of Primorska - Faculty of humanities
SI-6000 Koper, Titov trg 4
tel.: +386 5 663 77 00
http://www.fhs.upr.si
 


Na vrh


NUJNO obvestilo: Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016 Univerza na Primorskem Universita del Litorale
Datum: 19.10.2016Spoštovani,

obveščam vas, da je na spletni strani Univerze na Primorskem objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016 Univerza na Primorskem Universit? del Litorale.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija po javnoveljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje doktorskih študentov Univerze na Primorskem - generacija 2016.


Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se lahko odobrijo sredstva za vse letnike do konca doktorskega študija, v katerega je vpisan, in sicer za celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR za posamezni letnik.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge:

Sofinanciranje šolnine se lahko odobri študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
"             so vpisani v 1., 2., ali 3. letnik v študijskem letu 2016/2017, za katerega je študijski program izbran za sofinanciranje po javnem razpisu,
"             še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje,
"             iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne,

  imajo izbranega mentorja oziroma morebitnega mentorja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

" je raziskovalec z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent in ima v zadnjih petih letih od objave javnega razpisa znanstvene objave, ki so v skladu z metodologijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost, njegovi kazalci pa se uvrščajo v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A 1/2;
" mentor oziroma morebitni mentor mora biti vključen v najmanj eno raziskovalno skupino, raziskovalni program ali znanstveno-raziskovalni projekt s področja doktorskega študija;
" v posameznem študijskem letu ima lahko mentor oziroma morebitni mentor hkrati največ dva študenta, ki imata odobreno sofinanciranje doktorskega študija;
" kot dokazilo o izbranem mentorju se šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki sta jo potrdila mentor ali morebitni mentor ali sklep o potrditvi teme doktorske disertacije;
" sklep ustreznega organa o potrditvi teme priložijo študenti, ki vstopijo v financiranje v višjih letnikih, če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa na katerega so vpisani.

Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo vloge je ne glede na način oddaje vloge (po pošti oziroma osebno), do petka 28.10.2016 do 14. ure v sprejemno pisarno Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.
Obrazci in informacije o razpisu
Javni razpis
" Obrazec 1: Vloga na javni razpis
" Obrazec 2: Idejna zasnova doktorske disertacije 


Na vrh


Pravice študentov, ki izhajajo iz statusa študenta, in sporočanje podatkov v eVŠ za študijsko leto 2016/2017
Datum: 09.06.2016


http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/eVS/Obvestila/dopisVSZ_statusa_studenta_2016-17_P.pdf 
Na vrh


IZPIS SKLEPA - 16. redne seje Komisije za študijske zadeve 2. in 3. stopnje z dne 13. 04. 2016 - literatura
Datum: 19.04.2016


IZPIS SKLEPA
16. redne seje Komisije za študijske zadeve 2. in 3. stopnje z dne 13. 04. 2016

Na 16. redni seji Komisije za študijske zadeve 2. in 3. stopnje dne 13. 02. 2016 je bil pod točko 8. dnevnega reda: Razno, sprejet naslednji sklep

SKLEP 15

Študente 2 in 3 stopnje se opozarja, da se pri virih in literaturi lahko uporablja strokovna in znanstvena dela, vire kot so diplomske naloge 1. stopnje in učbeniki 1. stopnje pa le izjemoma. Navodila naj se vključijo tudi v navodila za pisanje nalog.


Pripravila:
Julija Švagelj Mežnar, l. r.                                                     Predsednica komisije:
vodja službe za študijske zadeve                              izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec

 


Na vrh


ŠIS
Datum: 08.01.2016


Dragi študenti!

Z uvedbo nove spletne strani boste vso dokumentacijo in informacije, ki jih potrebujete ob študiju, našli na portalu Moja Turistica.

 

Takoj ob vstopu v Mojo Turistico imate na voljo povezave do e-učilnic, ŠIS-a, urnikov in uradne e-pošte študentov.

Poleg eUčilnic, ki jih uporabljate pri posameznih predmetih, imate na voljo eUčilnice, kjer boste našli gradiva, obrazce, sezname, ipd., vse, kar je bilo prej na spletni strani, a bo zdaj dostopno samo za študente Turistice:

- Podpora študiju
- Referat
- Strokovna praksa
- Strokovne ekskurzije
- Mednarodne izmenjave
- Pisanje nalog na Turistici
- Spletna orodja Turistice
Vabimo vas, da pobrskate po vsebinah.
Za tehnične težave vas prosimo, da se obrnete na podpora@fts.upr.si.

Lep pozdrav!
Turistica WebTeam


Na vrh


Nov Pravilnik o preverjanju in ocenejvanju znanja na Univerzi na Primorskem
Datum: 02.11.2015


Obveščamo vas, da je s 1.10.2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o preverjanju in ocenjevenju znanja na UP. Dosegljiv je v ŠISu pod zavihkom Razno - Druga za študenta - Pravilniki.
Na vrh


Generiral programski paket VIS